Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı 55139, Atakum, Samsun, Türkiye

Yazım Kuralları

Anasayfa » Yazım Kuralları

YAZARLAR İÇİN KILAVUZ

Ondokuzmayıs Tıp Dergisi yayın dili Türkçe’dir ve dergiye sunulacak makaleler aşağıdaki kurallara uygun olarak hazırlanmalıdır.

GENEL İLKELER

Ondokuzmayıs Tıp Dergisi’nce değerlendirilmek üzere gönderilen makaleler, daha önce yayımlanmamış olmalı ya da yayımlanmak üzere başka bir dergide halen değerlendirme aşamasında olmamalıdır. Gönderilen makale her bir yazar tarafından onaylanmış olmalıdır.  

Dergi yayın kurulu, yazarların iznini alarak yayında biçimsel ve içerik değişiklikleri yapabilir. Editör ve dil editörleri dil, imlâ ve kaynakların Index Medicus’ta geçtiği gibi düzenlenmesinde ve ilgili konularda tam yetkilidir.

Eğer makalede daha önce yayınlanmış olan alıntı yazı, tablo, şekil, resim, fotoğraf ve benzerleri mevcut ise makale yazar(ları), ilgili alıntının yayın hakkı sahibinden ve yazarlarından yazılı izin almak ve bunu makalede belirtmek zorundadır. Gerekli izinlerin alınıp alınmadığından tüm yazar(lar) sorumludur.

Editör, Ondokuzmayıs Tıp Dergisi’ne gönderilen makale biçimsel kurallara uygun ise, gelen yazıyı yurtiçinden ve/veya yurtdışından en az iki hakeme değerlendirme için gönderir. Değerlendirme neticesinde, eğer hakemlerin gerekli gördüğü değişiklik ve düzenlemeler varsa makalede gerekli değişiklikler yazarlar tarafından yapılır ve daha sonra yayımlanmasına onay verilir. Yayımlanma için kabul edilmeyen makale, tablo, şekil, resim ve fotoğraflar yazarlara geri gönderilmez.

MAKALE DÜZENİ

Yazılar, Microsoft Word veya bu programla uyumlu bir yazı yazma programı kullanılarak, üst, alt, sağ ve sol tarafta 2,5 cm kenar boşlukları olacak şekilde A4 boyutuna göre ayarlanmış, çift aralıklı ve Times New Roman, 12 punto yazı tipi kullanılarak elektronik ortamda hazırlanmalıdır. Metin iki yana yaslanmamalı, sola yaslanmalıdır. Sayfalar sırayla numaralandırılmalıdır. Paragraflar arası 6nk boşluk bırakılmalıdır. Ana başlıkların ilk paragrafı sola bitişik, devamındaki paragraflar ise 0,5 cm aralıkla başlamalıdır.

Alternatif olarak web sitemizde form ve şablonlar sekmesinden hazır makale şablonlarını indirerek bu dokümanlar üzerinde makalenizi hazırlayabilirsiniz.

Makale ana başlıkları ve alt başlıklar numaralandırılmalı (1. veya 2.1.) ve numaralandırmalar arasında boşluk bırakılmamalıdır.

MAKALE TÜRLERİ

a) Klinik ve araştırma makaleleri: Özet (Türkçe ve İngilizce, ortalama 200-250 kelime), giriş, gereç ve yöntemler (çalışmayı onaylayan Etik Kurulun adı ve bilgilendirilmiş onam beyanı dahil olmak üzere etik standartlara uygunluğa açıkça atıfta bulunarak), bulgular, tartışma, teşekkür ve finansman, çıkar ilişkisi ve kaynaklar bölümlerinden oluşmalıdır.

b) Derleme: Özet (Türkçe ve İngilizce, ortalama 200-250 kelime), literatürden elde edilen veriler üzerinde sistematik inceleme veya meta-analiz ve mevcut bilgi durumunun eleştirel analizi uygun başlıklar ile ifade edilmelidir. Giriş, konu ile ilgili başlıklar, sonuç ve kaynaklar bölümlerinden oluşmalıdır.

c) Olgu sunumu: Özet (Türkçe ve İngilizce, ortalama 100-150 kelime), giriş, olgu sunumu, tartışma, bilgilendirilmiş onam, çıkar ilişkisi ve kaynaklar bölümlerinden oluşmalıdır.

 1. BAŞLIK SAYFASI: Başlık sayfası aşağıdaki öğeleri içermelidir:

(1) tam başlık (Türkçe ve İngilizce);

(2) tüm yazarların adları, varsa ikinci adları ve soyadları;

(3) tüm yazarların kurum bilgileri;

(4) tüm yazarların ORCID numaraları;

(5) yazışmalardan sorumlu yazarın akademik unvanı, kurum bilgisi, yazışmalar için tam adresi, telefon numarası, e-posta adresi mutlaka bulunmalıdır.

2. ÖZET VE ANAHTAR KELİMELER

 • Özet

Türkçe makalelerin İngilizce özetlerinde mutlaka İngilizce başlık yer almalıdır. Araştırma yazılarında Türkçe ve İngilizce özetler ortalama 200-250 kelime olmalıdır. Makale özetleri, bir makalenin birçok elektronik veri tabanında yer alan en belirgin kısmı olduğundan, yazarlar özet kısmında makale içeriğini uygun bir şekilde sunmalıdır. Özetlerde kısaltma kullanılmasından mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Kısaltma kullanılması gerektiğinde, ifadenin ilk geçtiği yerde parantez içinde tanımlandıktan sonra kullanılmalıdır.

Özet alt bölümlere ayrılmadan bir bütün olarak sunulmalıdır. Çalışmanın temeliyle ilgili bilgi verilmeli ve çalışma amacı belirtilmelidir. Çalışmanın gerçekleştirilmesinde kullanılan veri kaynakları, çalışma tasarımı, hasta kategorileri, çalışmaya katılanlar ya da gruplar, gözlemsel ve analitik yöntemler açıklanmalıdır. Ana bulgular ve istatistiksel anlamlılıkları, literatür kullanılarak yapılan değerlendirmeler, temel çıkarımlar ve ulaşılan sonuçlar belirtilmelidir.

Anahtar kelimeler virgül (,) ile ayrılmalı ve en son anahtar kelimede nokta konmamalıdır.

 • Anahtar Kelimeler

Türkçe ve İngilizce olmak üzere, 4-6 adet anahtar kelime özetlerden hemen sonra verilmelidir. İngilizce anahtar kelimeler “Medical Subject Headings (MESH)” e uygun olarak verilmelidir http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html).  Türkçe anahtar kelimeler Türkiye Bilim Terimleri (TBT)’ne uygun olarak verilmelidir (http://www.bilimterimleri.com).

Medical Subject Headings (MeSH) Nedir?

Medical Subject Headings (MeSH) anahtar kelimeleri, National Library of Medicine tarafından üretilen, uluslararası başlıca makale tarama dizinleri ve veri tabanlarında makalelerin sınıflandırılması için kullanılmakta olan, tıbbi-biyolojik terminolojiye standart getirmeyi amaçlayan ve sürekli kontrollü ve hiyerarşik olarak organize edilen bir dizindir. Biyomedikal ve sağlıkla ilgili bilgilerin indekslenmesi, kataloglanması ve araştırılması için kullanılır. MeSH, MEDLINE / PubMed, NLM Kataloğu ve diğer NLM veri tabanlarında görünen konu başlıklarını içerir. İngilizce makalelerin anahtar kelimelerinin bu dizinden seçilmesi önerilmektedir.

Türkiye Bilim Terimleri (TBT) Nedir?

Ulusal düzeyde makalelerin Türkçe anahtar kelimelerine, standart bir terminoloji oluşturmayı amaçlamaktadır. Türkiye Bilim Terimleri (TBT), anahtar kelimelerin Türkçe’leştirilmesi çalışması değildir. MeSH temel alınarak, Türkçe karşılık oluşturma çalışmasıdır. Türkçe makalelerin anahtar kelimelerinin seçilebileceği terimler dizinidir.

3. ANA METİN

(1) Giriş

Araştırmanın amaçları bu bölümde açıkça belirtilmelidir. Konunun önemi ve son yayınlanan ilgili çalışmalar kısaca tanımlanmalıdır. Konu ile ilişkili kaynaklar uygun şekilde alıntılanmalı ve çalışmalara ait veri ya da sonuçlardan detaylı söz edilmemelidir. Çalışmanın hipotezi ve amacı net bir şekilde ifade edilmelidir.

(2) Gereç ve Yöntem

Bu bölümde, deneylerin tekrarlanabilmesi için gerekli tüm ayrıntılar paylaşılmalıdır. Halihazırda yayınlanmış yöntemleri yeniden tanımlamaktan kaçınılmalı, metinde yalnızca çalışma ile ilgili değişiklikler dahil edilmelidir. Yöntem alt başlıkları numaralandırılarak verilmelidir. Veri kaynakları, olgular ya da çalışmaya katılanlar, gözlemsel ya da analitik analizler, yapılan işlemler ve istatistiksel yöntemlere yer verilmelidir. Çalışmayı onaylayan Etik Kurulun adı, onay tarihi, onay numarası belirtilmeli ve bilgilendirilmiş onam beyanı dahil olmak üzere etik standartlara uygunluğa açıkça atıfta bulunulmalıdır.

(3) Bulgular

Ana bulgular istatistiksel verilerle desteklenmiş olarak eksiksiz verilmeli ve uygun tablo, grafik ve şekillerle görsel olarak desteklenmelidir. Tablo ve şekillerdeki tüm veri metin içerisinde verilmemeli, aynı veri tekrarlanmamalı, sadece önemli noktalar vurgulanmalıdır. Bulgular, çalışma dizaynına göre alt başlıklar halinde sunulabilir.

(4) Tartışma

Çalışmadan elde edilen veriler, bulgular ve sonuçlar, literatürden kapsamlı alıntılarla kıyaslanmalı, irdelenmeli ve tartışılmalı ve farklılıklar varsa açıklanmalıdır. Çalışmanın özgün ve önemli bulguları ve bu bulgulardan çıkan sonuçlar vurgulanmalıdır. Giriş ya da sonuçlar kısmında verilen bilgi ve veriler tekrarlanmamalıdır. Tartışma bir bütün olarak sunulmalı, alt başlıklar kullanılmamalıdır. Sonuçlar kısmı alt başlık kullanılmadan son paragrafta sunulmalıdır.

(5) Çıkar İlişkisi

Tüm olası çıkar ilişkileri bu bölümde belirtilmelidir.

(6) Finansal Destek

Tüm finansal destekler ve kuruluşları bu bölümde belirtilmelidir.

(7) Teşekkür

Editoryal (istatistiksel analiz, İngilizce/Türkçe değerlendirme) ve/veya teknik yardım varsa, (“Yazarlar, … teşekkür etmek istiyor.”) ifadesi ile metnin sonunda belirtilmelidir. Makale daha önce tebliğ olarak sunulmuş ise tebliğ yeri ve tarihi belirtilmelidir.

4. KAYNAKLAR

Kaynaklar makale içinde “(1) veya (1, 2)” şeklinde parantez içinde numaralandırılmalı ve metinde ilk geçiş sırasına göre sıralanmalıdır. Metinde atıfta bulunulan tüm kaynaklar yazının sonunda ayrı bir sayfada listelenmelidir. Kaynakların doğruluğu yazarın sorumluluğundadır. Kaynaklar, yalnızca basılı veya basım aşamasında olan yayınları içermelidir. Yayımlanmamış veriler veya gönderim aşamasındaki makaleler yalnızca metin içinde belirtilmelidir. Kaynaklar listesinde sunulan tüm kaynaklar metin içerisinde belirtilmeli ve aynı şekilde, metin içerisinde geçen tüm kaynaklar, kaynaklar listesinde sunulmalıdır.

(1) Metin İçerisinde Kaynak Belirtme

Metin içerisinde verilen kaynaklar, parantez içerisinde Arap rakamları ile cümle sonunda noktadan önce belirtilmeli ya da cümle başında veya içerisinde şu şekilde belirtilmelidir: Eğer tek yazarlı ise, “Çokluk (1) tarafından … gösterildiği gibi”; iki yazarlı ise, “Çokluk ve Sünter (2) tarafından … gösterildiği gibi”; ikiden fazla yazarlı ise, “Çokluk vd., tarafından … gösterildiği gibi (3).”

(2) Kaynaklar Listesinde Kaynak Belirtme

Kaynaklar listesi, National Library of Medicine (NLM) tarafından uyarlanmış olan standart NLM sistemine uygun olmalıdır. Kaynaklar listesi hazırlanmasında örnekleri incelemek için http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html sitesini inceleyebilirsiniz. Dergi isimlerinin kısaltmaları için lütfen Index Medicus’ta İndekslenen Dergiler Listesi’ni kontrol ediniz (www.nlm.nih.gov adresinde de erişilebilir).

Metin içerisinde geçen kaynaklar, sırayla numaralı olarak kaynaklar listesinde belirtilmelidir. Kaynaklar listesi 10 punto ile yazılmalı ve her kaynak arasında 6nk boşluk bırakılmalıdır.

Kaynaklar listesinde kullanılan kaynak stil örnekleri

MEDLINE’da listelenen bir dergideki makale:

Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in HIV-infected patients. N Engl J Med. 2002 Jul 25;347(4):284-7.

MEDLINE’da yer almayan ve kısaltması olmayan bir dergideki makale:

Rose ME. Regulation of amino acids. Ondokuzmayıs Tıp Dergisi. 2021;1 (1):1-3.

Kitapta bölüm:

Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors. In: Vogelstein B, Kinzler KW, editors. The genetic basis of human cancer. New York: McGraw-Hill; 2002, p. 93-113.

Tüm kitap:

Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical microbiology. 4th ed. St. Louis: Mosby; 2002.

Web sayfası:

Atherton, J. Behaviour modification [Internet]. 2010 [updated 2010 Feb 10; cited 2010 Apr 10]. Available from: http://www.learningandteaching.info/learning/behaviour_mod.htm.

Tez:

Borkowski MM. Infant sleep and feeding: a telephone survey of Hispanic Americans [dissertation]. Mount Pleasant (MI): Central Michigan University; 2002.

5. TABLOLAR ve ŞEKİLLER

Metin içerisinde tablolar “Tablo 1, Tablo 2” şeklinde, şekiller ise “Şekil 1, Şekil 2” şeklinde Arap sayıları ile geçiş sıralarına göre numaralandırılmalıdır. Tüm tablo ve şekillere metin içerisinde atıf yapılmalıdır. Tablo ve şekil başlıkları kaynaklar listesinden sonra “Tablo ve Şekil Başlıkları” altında “Tablo 1.” veya “Şekil 1.” şeklinde listelenmelidir.

(1) Tablolar

Her tablo, ana metinden bağımsız ayrı bir MS Word dosyası içinde, tablolar özelliğini kullanarak “tablo klasik 1” ya da “tablo basit 1” seçeneklerine göre hazırlanmalı ve sisteme yüklenmelidir.

Tablo başlığı, tablo üstünde ve 10 punto ile yazılmalıdır. Tablo başlığı ile tablo arasında 6 nk boşluk bulunmalıdır. Yazarlar açıklamaları başlıkta değil, dipnotlarda yapmalıdır. Dipnotlarda standart olmayan tüm kısaltmalar açıklanmalıdır. Standart sapma ya da standart hata gibi istatistiksel ölçümleri belirtilmelidir. Tablolar, iki sütunlu bir sayfanın tek sütununa sığacak şekilde düzenlenmelidir.

(2) Resim ve Şekiller

Eğer daha önce başka bir makalede veya yayında yayımlanmış bir şekil, figür veya resim kullanılacaksa, yayın hakkını elinde bulunduran bireyden izin alınmalıdır. Eğer var olan şekillerde uyarlama yapıldıysa, uyarlama yapılan ana kaynak şekil açıklamasında belirtilmelidir.

Şekil başlığı, şekil altında ve 10 punto ile yazılmalıdır. Şekil başlığı ile şekil arasında 6 nk boşluk olmalıdır.

Şekil, grafik ve resimler yalnızca PNG, TIFF ve JPEG formatlarında kabul edilmektedir. Her şekil ayrı bir dosya olarak MS Word dosyası içerisine yerleştirilmeden yüklenmelidir. Tüm grafik dosyaları, gri tonlamalı ve renkli olarak yazdırmaya olanak sağlamak için 250 dpi ve 500-800 dpi olmak üzere yeterince yüksek çözünürlükte sunulmalıdır.

Tüm şekiller, iki sütunlu bir sayfanın tek sütununa sığacak şekilde düzenlenmelidir. Birden fazla şekil tek parça olarak sunulacaksa, küçük harflerle “a, b, c” şeklinde sol alt köşede isimlendirilmeli ve alt açıklama metninde “Şekil 1a, Şekil 1b” şeklinde açıklanmalıdır.

Röntgen, CT, MRI filmleri ve diğer tanısal görüntülemeler ve patolojik fotomikrografik preparatlar ve örnekler yüksek kalitede basılmış olarak gönderilmelidir. Şekillerin üzerindeki harfler, sayılar, iç ölçekler ve semboller açık ve küçültüldüklerinde bile okunabilir olmalıdır.

SON KONTROL LİSTESİ

 • Editöre sunum metni
 • Yayın hakları devir formunun doldurulması
 • Makalenin türü
 • Sponsor veya ticari bir firma ile ilişkisi (varsa belirtiniz)
 • İstatistik kontrolünün yapılması (araştırma makaleleri için)
 • İngilizce özetin dil kontrolünün yapılması
 • Daha önce basılmış materyal (yazı-resim-tablo) kullanılmış ise izin belgesi
 • İnsan öğesi bulunan çalışmalarda “gereç ve yöntemler” bölümünde Helsinki Deklarasyonu prensiplerine uygunluk, kendi kurumlarından alınan etik kurul onayının ve hastalardan “bilgilendirilmiş olur (rıza)” alındığının belirtilmesi
 • Hayvan öğesi kullanılmış ise “gereç ve yöntemler” bölümünde “Guide for the Care and Use of Laboratory Animals” prensiplerine uygunluğunun belirtilmesi
 • Başlık sayfası
  • Makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı
  • Yazarlar ve kurumları
  • Tüm yazarların yazışma adresi, iş telefonu, GSM, e-posta adresleri
 • Özetler (ortalama 200-250 kelime) (Türkçe ve İngilizce)
 • Anahtar Kelimeler: 4-6 arası (Türkçe ve İngilizce)
 • Teşekkür, Çıkar İlişkisi, Finans Desteği
 • Kaynaklar
 • Tablolar ve Şekiller

İnternet ortamı üzerinden makalelerin elektronik gönderimi web sitemizde makale yükleme sekmesi üzerinden yapılmaktadır. Eğer gönderileriniz için yeterli dosya yükle sekmesi bulunmazsa veya 3 mb’den daha büyük gönderileriniz olursa tipdergi@omu.edu.tr mail adresine gönderebilirsiniz.

Bir makale gönderirken veri ve dosya vb. yüklemek için tüm talimatlar web sitesinde verilmektedir. Elektronik olarak gönderilen makale için yukarıda belirtildiği gibi uygun dosyaları oluşturmak yazarların sorumluluğundadır. Yayın dokümantasyon kurulu desteklenen dosya türlerinin haricinde dönüştürme yapmamaktadır. Bu dosyaların uygun kalitede olmasını sağlamak yazarların sorumluluğundadır.

Yazışma Adresi
Ondokuzmayıs Tıp Dergisi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
Yayın Dokümantasyon Kurulu
55139, Atakum, Samsun, Türkiye
Elektronik posta adresi: tipdergi@omu.edu.tr